کمیسیون ها

انجمن ارگانیک ایران بر اساس اساسنامه ماده 8 ، به منظور پیشبرد اهداف و ایفای مطلوب وظایف در خصوص ساماندهی صنعت ارگانیک، ک با بهره‌گیری از کلیه پتانسیل های موجود در بیم اعضای انجمن کمیسیون های تخصصی را تشکیل میدهد. آیین نامه تاسیس و فعالیت کمیسیون‌های تخصصی به تصویب هیئت مدیره انجمن رسیده است.

در حال حاضرکمیسیون های زیر در انجمن ارگانیک ایران فعال می باشد:

 • کمیسیون تولید
 • کیسیون بازرگانی
 • کمیسیون نهاده ها
 • کمیسیون آموزش و پژوهش
 • کمیسیون آرایش و بهداشتی
 • کمیسیون حقوقی
 • کمیسیون استاندارد و بازرسی
 • کمیسیون سلامت و محیط زیست
 • کمسیون غذا و دارو
 • کمیسیون روابط عمومی و امور بین الملل
 • کمیسیون وگان