کمیسیون ها

 

انجمن ارگانیک ایران بر اساس اساسنامه ماده 8 ، به منظور پیشبرد اهداف و ایفای مطلوب وظایف در خصوص ساماندهی صنعت ارگانیک، ک با بهره‌گیری از کلیه پتانسیل های موجود در بیم اعضای انجمن کمیسیون های تخصصی را تشکیل میدهد. آیین نامه تاسیس و فعالیت کمیسیون‌های تخصصی به تصویب هیئت مدیره انجمن رسیده است.

در حال حاضرکمیسیون های زیر در انجمن ارگانیک ایران فعال می باشد:

  • کمیسیون تولید
  • کیسیون بازرگانی
  • کمیسیون نهاده ها
  • کمیسیون آموزش و پژوهش
  • کمیسیون آرایش و بهداشتی
  • کمیسیون حقوقی
  • کمیسیون استاندارد و بازرسی
  • کمیسیون سلامت و محیط زیست
  • کمسیون غذا و دارو
  • کمیسیون روابط عمومی و امور بین الملل