شرکت های بازرسی مورد تایید مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

نام شرکت

تلفن

نام شرکت

تلفن

بیوسان گواه

( نماینده Bio Inspecta  سوئیس)

02188349805

02188318567

سبز گواه نوین فهام

09106681689

آریا سینا کنترل ( نماینده  Ceres آلمان  )

02128111124 داخلی 165

09912063049

گیتی افروز پردیس

07136231485

09177176366

پارس گواه گستر

03432467010

 
   
    
    
      

 

 لیست شرکتهای بازرسی و گواهی دهنده