اتاق بازرگانی ایران، به منظور ارتقای جایگاه نظام تشکلی و بهبود کیفی فضای کسب و کار، چند سالی است که پایش مستمر انجمن‌ها را در راس برنامه‌های خود قرار داده، در این ارزیابی، انجمن ارگانیک ایران موفق به کسب رتبه A گردید.
با توجه به بررسی فعالیت های انجمن ارگانیک در سال گذشته توسط کارشناسان واحد رتبه بندی، این انجمن موفق به کسب بیشترین امتیاز ارزیابی و اخذ رتبه A شده است.
لازم به ذکر است که ارزیابی‌ها، عملکرد انجمن‌ها از منظر حکمرانی، عضویت، خدمات و براساس شواهد و مدارک موجود انجام می‌گردد. در این ارزیابی با وزن دهی به هر یک از این مؤلفه ها رتبه نهایی تشکل که به معنای میزان موفقیت در تحقق ماموریت های سازمانی می باشد، محاسبه شده است.
البته ارزیابی عملکرد و فعالیت‌های اصلی تشکل‌ها هم در این مسیر مورد بررسی جدی قرار می‌گیرد. اتاق بازرگانی ایران برای ارزیابی تشکل‌های اقتصادی عضو، ۵ مؤلفه اصلی را بر اساس مدل‌های طراحی‌شده مطابق با استانداردهای بین‌المللی در نظر گرفته است که شامل “حکمرانی”، “عضویت”، “خدمات”، “تاثیر گذاری بر سیاست‌‌ها” و “تنظیم‌گری” هستند. این ارزیابی بر مبنای خروجی عملکرد تشکل‌ها و کاملا نتیجه‌گرا صورت گرفته است.
در حوزه حکمرانی، سیستم مالی تشکل‌ها، مجمع عمومی و اساسنامه، مدیریت و منابع انسانی، کمیته‌ها و کمیسیون‌های تخصصی، ارتباط با اعضا، دبیرخانه، روابط عمومی، بانک‌های اطلاعاتی، فناوری و اطلاعات، مسئولیت اجتماعی، برنامه ریزی و استراتژی، ساختار سازمانی و زیر ساخت مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین در مدل تعریف‌شده، ، پرداخت به موقع حق عضویت، روند تغییر تعداد اعضا، تهیه پکیج معرفی و راهنمای عضویت در تشکل، میزان پوشش و شاخص خدمات شامل: خدمات آموزشی و پژوهشی، خدمات مشاوره‌ای فنی و تخصصی، خدمات نمایشگاهی بررسی شده است.
اتاق ایران برای ارزیابی شاخص تاثیری‌گذاری تشکل ها در سیاستگذاری های مرتبط هم کسب کرسی در نهادهای تصمیم‌گیری و حاکمیتی، شناسایی وارتباط با سایر NGOها و نهادها، ارتباط با دولت، ارتباط با مجلس شورای اسلامی و رسانه، تغییر آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها یا قانون با محوریت تشکل، نقش و مشارکت تشکل در تشکل‌های بالادستی را بررسی کرده است.