هیئت مدیره

براساس رای گیری مجمع عمومی تاریخ 1400/04/20 هیئت مدیره به مدت سه سال به شرح ذیل انتخاب گردید:

سید رضا نورانی

رئیس هیئت مدیره

صدرالدین نیاورانی

نائب رئیس هیئت مدیره

بهرام نظری

نائب رئیس هیئت مدیره

آریا احمدیه بندار

خزانه دار دارو و عضو اصلی

علی نقیب

عضو اصلی

نادر جلالت

عضو اصلی

ازاد عمرانی صباغی

عضو اصلی

زوبین امیری

عضو اصلی

لیندا جهانشاهی

عضو اصلی

حسان باقری

عضو اصلی

مهدی کریمی تفرشی

عضو اصلی

سلیمان قاسمی

عضو اصلی

مرتضی حسینی مقدم

عضو اصلی

احمد بختیاری

عضو علی البدل

امیر حسین کبیریان

عضو علی البدل

شبنم وثوقی

دبیر انجمن