شرایط عضویت حقوقی

دانلود فرم عضویت حقوقی (PDF)

شرايط عضويت اعضاي حقوقی:
-1کليه شرکت هايي که در رشته هاي بازرگاني ، کشاورزي ، دامپروري ، طيور و مواد غذائي و رشته هاي وابسته فعال باشند.
-2شرکت هايي که در امر توليد و صادرات محصوالت کشاورزي ،دامي ، طيور فعاليت دارند.
-3کليه شرکت هايي که در امر صنايع ، کشاورزي ، محصوالت بيولوژيک و غيره فعاليت دارند.
مدارک الزم جهت عضويت:
-۱فرم تکميل شده عضويت در انجمن ) دانلود فرم درخواست عضويت حقوقي(
-2 تصوير کارت عضويت در اتاق بازرگاني يا کارت اتاق بازرگاني ) در صورتي که داراي کارت هستيد ()متقاضيان داراي کارت
بازرگاني يا کارت عضويت در اتاق داراي حق راي در مجامع هستند(
-3 تصوير آگهي تاسيس شرکت
-4کپي روزنامه رسمي
-5 کپي کارت ملي
-6 تصوير شناسنامه
-7 تصوير آخرين مدرک تحصيلي يا کارت دانشجوئي
-8يک قطعه عکس4*3
-7حق عضويت ساليانه در وجه انجمن به حساب 8784165209 جام بانک ملت شعبه چهارراه وليعصر کد 62۰18: و يا
شماره کارت مجازي 6104337346758673 بانک ملت به نام انجمن ارگانيک ايران
• وروديه: 1.۰۰۰.۰۰۰ تومان
• حق عضويت ساالنه صنايع کوچک : 3.۰۰۰.۰۰۰ تومان
• حق عضويت ساالنه صنايع بزرگ : 5.۰۰۰.۰۰۰ تومان
“کليه اعضاي انجمن موظف به رعايت مفاد اساسنامه و مقررات و آئين نامه هاي مصوب هيئت مديره و مقيد به همکاري
جهت دستيابي به اهداف انجمن مي باشند ”
• لطفا کليه مدارک را به آدرس تهران- ميدان هفت تير- خيابان مفتح جنوبي- کوچه افشار – پالک 8 – طبقه 4
کدپستي : 1573713734 و يا از طريق راههاي ارتباطي زير به دبيرخانه انجمن ارگانيک ايران ارسال بفرماييد.

www.iranorganic.org
info@iranorganic.org
What’s App: +98 9102038639
Telephone: +98 (21) 88381358-9
Fax: +98 (21)88381362