کود ها

 

کودها
براساس اصول کشاورزی ارگانیک در استاندارد ملی ارگانیک(۱۱۰۰۰)،استانداردهای ارگانیک اتحادیه اروپا و امریکا،پس از انجام فعالیت های مدیریتی جهت حاصلخیزی شامل کود سبز،کود دامی (مطابق با ضوابط اعلام شده در استانداردها)،میکرو ارگانیسم ها با منشا گیاهی و... در تولید محصولات ارگانیک در صورت ناکافی بودن این فعالیت ها برای تغذیه گیاه می توان از فراورده هایی مطابق با استانداردهای ارگانیک استفاده نمود.
شناسایی صحیح این نهاده ها برای پیشگیری از کاربرد نادرست نهاده ها ضروری است زیرا امکان دارد با مصرف نهاده ای غیر مجاز فعالیت های تولید کنندگان محصولات ارگانیک ازبین برود و یا دوره گذار مزرعه و یا باغ آنها افزایش یابد.انجمن ارگانیک ایران با تدوین راهنمای نهاده های مجاز در کشاورزی ارگانیک ضمن بررسی گواهی های این نهاده ها فهرست آنها را در گروه های ذیل و براساس استاندارد ارگانیک مجاز برای مصرف مهیا نموده است. تولید کنندگان و واردکنندگان نهاده های ارگانیک می توانند براساس راهنمای نهاده های مجاز در کشاورزی ارگانیک و با تکمیل فرم مربوط به هرمحصول پس از بررسی و پذیرش کمیته استاندارد انجمن نسبت به معرفی محصول خود در سایت و فهرست نهاده های ارگانیک انجمن که هرساله به چاپ خواهد رسید اقدام نمایند.
براساس راهنمای نهاده های مجاز در کشاورزی ارگانیک و استانداردهای ارگانیک در خصوص فهرست نهاده های ارگانیک انجمن و نهاده های معرفی شده در سایت:
تولید کنندگانی که براساس استاندارد ملی ارگانیک ایران ۱۱۰۰۰ محصولات ارگانیک را تولید می نمایند اجازه دارند از نهاده هایی استفاده نمایند که نشان در مقابل آن وجود دارد.
تولید کنندگانی که براساس استاندارد ارگانیک اتحادیه اروپا ۸۳۴ و ۸۸۹ محصولات ارگانیک را تولید می نمایند اجازه دارند از نهاده هایی استفاده نمایند که نشان در مقابل آن وجود دارد.
تولید کنندگانی که محصولات ارگانیک را براساس استاندارد ارگانیک ایالات متحده امریکا تولید می نمایند اجازه دارند از نهاده هایی استفاده نمایند که نشان در مقابل آن وجود دارد.


حاوی پتاس

حاوی فسفر

حاوی نیتروژن

ریز مغذی ها

حاوی عناصر متوسط

حاوی نیتروژن،فسفر و پتاس

میکروارگانیسم هااسیدهای آمینه

جلبک ها
 
مالچ ها


کمپوست و ورمی کمپوست
 

 

 

مشاهده شده: 2628 دفعه آخرین ویرایش در جمعه, 08 آبان 1394 ساعت 09:30
خبرنامه
چند رسانه ای